joomla visitor
Korte agendatoon de hele agenda

NLP Practitioner Opleiding

Geen activiteiten gevonden

NLP Master Practitioner opleiding

4 aug
NLP master practitioner opeiding - NL
Datum 04/08/24 10:00 - 10/08/24 18:00
13 sept
NLP master practitioner opleiding - blok 2
13/09/24 10:00 - 14/09/24 18:00

NLP Xlence opleiding

Geen activiteiten gevonden

NLP Masterclass workshops

Geen activiteiten gevonden

Zakelijke workshops

Geen activiteiten gevonden

Identity Compass

2 okt
IC training - online 1/4
02/10/24 09:00 - 12:30
3 okt
IC training - online 2/4
03/10/24 09:00 - 12:30
4 okt
IC training - online 3/4
04/10/24 09:00 - 12:30
18 okt
IC training - online 4/4
18/10/24 09:00 - 12:30
Contactinformatie
Bas Licher
06 46 15 64 64
bas.licher@ravisie.nl
Henk Wim Lijftogt
Adres
Nijenheim 6409
3704 BN Zeist
030 699 02 50

IBAN
BTW nr.
KvK nr.
NL22 ABNA 0883 1578 10
NL861591021B01
80214924
 
 
Abbaye Faverney
3 Place de la République
70160 Faverney, Frankrijk
 
030 699 02 50
Bas
06 46 15 64 64
Henk Wim
06 29 53 32 65
 

Ethische gedragscode


De coach leeft de volgende gedragsregels na:

De coach …

 1. benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig.
 2. geeft coachee de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen waarden, prioriteiten en levensovertuiging.
 3. houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van coachee.
 4. gaat gedurende een coachingsrelatie geen seksuele of andere intieme relatie met coachee aan.
 5. Als er sprake is van een externe opdrachtgever, zal de coach vóór aanvang van de coaching zich ervan gewissen, dat zowel de opdrachtgever als de cliënt over dezelfde informatie beschikken voor wat betreft doel en opzet van de coaching. Alleen als overeenstemming bestaat over het doel en de opzet van de coaching kan de coaching plaatsvinden. Bij wijziging van de situatie of van de opdracht zal de de coach nieuwe afspraken maken.

Integriteit

De coach …

 1. is eerlijk en oprecht. De coach zegt wat hij/zij doet en doet wat hij/zij zegt.
 2. laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan. Hij/zij laat zich niet in diskrediet brengen.
 3. gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk in zijn relaties. Hoewel de coach zelfbewust optreedt en handelt, dringt hij/zij zich nergens op de voorgrond en blijft bescheiden.
 4. gaat tactvol en beschaafd met mensen om, en past zich in redelijkheid aan wanneer dat nodig is aan de omstandigheden of aan gewoonten en gebruiken van coachee, zonder zijn/haar persoonlijke authenticiteit prijs te geven.
 5. gaat vertrouwelijk om met alle informatie over coachee die hij/zij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart coachee van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van data.
 6. maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin coachee afhankelijk van hem/haar is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om coachee of relaties van coachee te benadelen.
 7. In situaties waarin de coach met coachee of anderen van mening verschilt, of waarin compromissen gesloten moeten worden, blijft hij/zij redelijk en schappelijk en houdt de dialoog open.

Verantwoordelijkheid

De coach …

 1. onderkent de macht die inherent is aan zijn/haar positie en beseft dat hij/zij zowel bewust, als onbewust grote invloed uit kan oefenen op coachee en mogelijk ook op derden.
 2. kent zowel de beperkingen van het beroep als coach, als de grenzen van zijn/haar persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat geen van beiden wordt overschreden.
 3. is zich bewust van zijn/haar persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van het beroep als coach.
 4. aanvaardt waar nodig samenwerking met andere coaches en professionals, bijvoorbeeld indien in teamverband gewerkt moet worden aan grote projecten.
 5. maakt de bevrediging van eigen emotionele- en of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met een coachee.
 6. onttrekt zich niet aan de behandeling van een klachtenprocedure als die tegen hem/haar wordt ingesteld.

Professionaliteit

De coach …

 1. neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting hij/zij zichzelf als mens èn als coach ontwikkelt, om optimaal te functioneren.
 2. houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten op gebied van coaching.
 3. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarmee eventuele schaden, waar hij/zij als coach op kan worden aangesproken, in redelijkheid zijn gedekt.
 4. informeert coachee desgevraagd welke stijl hij/zij gebruikt bij coaching.
 5. maakt onderscheid tussen een coachingsrelatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie. De coach waakt voor het optreden van belangenverstrengeling.
springest score 98
SocietyLogoSOCLOGO1
IC logo